1. UVOD I POLITIKAPRIVATNOSTI PODATAKA

Nama je zaštita podataka od velike važnosti.

Obradu Vaših osobnih podataka vršit ćemo isključivo u definirane svrhe, a u svakom trenutku možete tražiti sve potrebne informacije o Vašim osobnim podacima i njihovoj obradi. Mi radimo predano na zaštiti sigurnosti Vaših osobnih podataka korisnika koristeći razne sigurnosne tehnologije i postupke u cilju zaštite podataka od neovlaštenog pristupa, uporabe ili objavljivanja. Kako biste se detaljnije upoznali sa okolnostima obrade molimo Vas da pažljivo pročitate slijedeće Informacije o obradi podataka:

 

UDRUGA NOSCE TE IPSUM

Privatnost podataka

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Neprofitna Udruga NOSCE TE IPSUM, OIB:20393789644 sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, 10000 Zagreb,II ANINA 5, osnovana Rješenjem KLASA:UP/I-230-02/2008-01/578, URBROJ:251-07-02/2-08-2, od 3. studenog 2008. (u daljnjem tekstu:Udruga), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga, izradila je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudiUdruga, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici mogu se u svakom trenutku obratiti Udruzisa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

 

Za obradu osobnih podataka odgovorna je Udruga:

Udruga NOSCE TE IPSUM, OIB:20393789644sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, 10000 Zagreb, II ANINA 5, osnovana Rješenjem KLASA: UP/I-230-02/2008-01/578, URBROJ: 251-07-02/2-08-2, od 3. studenog 2008.

Kome se obratiti

Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka, e-mail:  info@bioterapija.org

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje Udruga pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika, uključujući i video i foto materijale, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

Izravno od strane samih korisnika na način da ih korisnici i/ili kupci sami dostave uz privolu Udruzi kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka, uključujući i video i foto materijale, koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti Udruzi sve ili dio sljedećih podataka koji su istome potrebni za planiranje i personalizaciju radi pružanja pojedine usluge:

a) ime i prezime;

b) adresa;

c) osobni identifikacijski broj (OIB)

d) datum rođenja;

e) spol;

f) kontakt broj telefona i/ili mobitela;

g) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);

h) podaci iz osobne iskaznice;

i) podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja;

j) podaci o navikama korisnika.

Iz drugih izvoraodnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom druge javno dostupne servise).

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Osobne podatke Udruga prikuplja kako bi mogla pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge, kako bi razumjelo načine na koje korisnici razumijevaju i koriste pružene usluge.

Izvršenje preuzetih obveza

Udruga prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika u svrhu izvršenja svojih zadaća, savjetovanja i pomoći, pružanja odgovarajućih dodatnih usluga, rješavanja prigovora korisnika te drugih radnji koje su povezane sa ispunjenjem ciljeva Udruge.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika u naprijed navedene svrhe predstavlja želja korisnika u sudjelovanju ispunjenja ciljeva Udruge.

Ispunjavanje zakonskih obveza

Udruga je obvezna na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika na gore naznačenu e-adresu omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

Koje kategorije osobnih podataka se obrađuju

Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili od Vas putem iskazane volje za suradnjom ili druge dokumentacije,Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Udruga prikuplja ovise o vrsti usluge s kojom Udruga može surađivati sa svojim korisnicima. Udruga neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovim Informacijama i to u skladu sa sljedećim pravnim osnovama: poduzimanjem potrebnih radnji za izvršenje usluga, radi ispunjavanja naših zakonskih obveza i osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama.

Interne svrhe

Udruga koristi određene podatke korisnika isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili Udruge. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika, istraživanje i analizu tržišta.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku protiviti se takvoj obradi. Po primitku Vašeg prigovora više nećemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu.

Gdje se osobni podaci obrađuju

Vaši osobni podaci se obrađuju u Republici Hrvatskoj, unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP). Osobni podaci dostavljat će se primateljima u trećim zemljama samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka).

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako je utvrđeno propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji). Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade.

Može se raditi o sljedećim primateljima: Tijela javne vlasti, sudovi i ostali primatelji Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti i tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ministarstvu nadležnom za poslove financija, ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, nadležnom državnom odvjetništvu kao i sudu, javnom bilježniku ili poreznom tijelu za potrebe postupka kojega vode, Hrvatskom uredu za osiguranje, Uredu za sprječavanje pranja novca i dr.

Prava u vezi s obradom osobnih podataka

Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

  1. pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr,
  2. pravo na ispravak – pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
  3. pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
  4. pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka)

Ispunjavanje zakonskih obveza

Udruga je obvezna na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika na gore naznačenu e-adresu omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Udruge ako je korisnik dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Udruge za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Udruga može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Udruga koristi određene podatke korisnika za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

Podaci o potencijalnim korisnicima

Udruga je također ovlašteno prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima svojih usluga. Ovi podaci uključuju osnovne komercijalne podatke ali i interese potencijalnih korisnika koji se obraćaju Udruzi sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene usluge.

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Udruga na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Udruga zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

Zagreb, svibanj 2018. godine.

II.

Stoga u skladu s novom Uredbom ovim putem želimo obnoviti vašu suglasnost o korištenju vaših podataka za slanje newslettera vezano uz novosti, aktivnosti i programe Udruge.

U slučaju da želite biti izbrisani sa ove newsletter liste, slobodno se odjavite na odjavnom linku na dnu ove poruke ili mailom na info@bioterapija.org.

 

Hvala što nas podržavate.
Biotherapy Europe

Odjava

Ako smatrate da ne bi trebali biti na listi za primanje obavijesti naše Udruge, s našeg newslettera možete se jednostavno odjaviti emailom na:  info@bioterapija.org.